வெள்ளி, 18 ஜூலை, 2014

07 08 14 கோரிக்கைகள் நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.07 08 14 ஊழியர்களுக்கு    - நமது நிர்வாகம்- நியாயமான கோரிக்கைகளைத் தீர்க்க காலம் தாழ்த்துகிறது. நமது நியாயமான கோரிக்கைகளைத் தீர்க்க  வலியுறுத்தி 07 08 14  கோரிக்கை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

JAC decides to observe “Demands Day” on 07.08.2014.
 
A meeting of the JAC of the Unions and Associations of the Non-Executives was held yesterday the 17.07.2014. A review of the discussions, held between the JAC and the Management, in the meeting held on 27.06.2014, was made. The meeting expressed it’s utter dissatisfaction, since no progress has taken place in the settlement of the demands. Hence it is decided to observe a “Demands Day” on 07.08.2014, to urge the Management to settle the demands without further delay. Badge wearing and Lunch Hour Demonstrations will take place on that Day. The next meeting of the JAC will take place on 11.08.2014, to decide the further course of action. 
கருத்துகள் இல்லை: