திங்கள், 30 ஜூன், 2014

01 07 14 முதல் IDA01 07 14 முதல்   IDA        நமது ஊழியர்களுக்கு  
88.4  சதவீதத்திலிருந்து
 91.3 சதவீதம் ஆக  உயர்ந்துள்ளது. 

அதாவது உயர்வு 2.9 சதவீதம்

.

கருத்துகள் இல்லை: