செவ்வாய், 17 டிசம்பர், 2013

23-வது LJCM கூட்டத்திற்கான ஆய்படுபொருள் குறித்து நிர்வாகத்திடம் கடிதம் அளிக்கப்பட்டது

CLICK HERE FOR PDFJOINT CONSULTATIVE MACHINERY
LOCAL COUNCIL-CUDDALORE SSA
------------------------------------------------------------------------------------------
    R.Sridhar                                                     K.Thirugnanasambandam
Leader-Staff side                                                Secretary- Staff side

No.LJCM/CDL SSA/2013-14/2                                    dated 16-12-2013
To
Chairman Local Council &
General Manager,
BSNL,
Cuddalore-01.

Sir,
We have herewith submitted the following items which may be discussed in the 23rd  Local Council Meeting of Cuddalore SSA.
                             Pending Items
1.Item 20/4   Providing minimum facilities in all Telephone Exchanges
2.Item 20/7   Redeployment of  officials working in Cuddalore SSA.
3.Item 21/1    Construction of New Overhead Tank at Vannarapalayam Quarters                                                
4.Item 21/2   Provision of Record room in GM office Cuddalore.
5.Item 21/4   Payment of EB bills through online.
6.Item 21/5   Opening of RSU Exchange at Indra Nagar,Neyveli.
7.Item 21/7   Removal of Debris in Gingee Exchange.
8.Item 21/8   Shifting of Cuddalore Pudupalayam Exchange and Anna Nagar         DLC to Vannarapalayam Staff Quarters.
9.Item 22/1   Empanelment of Hospitals at Kallakurichi
10.Item 22/2 Auctioning of scrapping materials at Exchanges.
11.Item 22/3 Utilising vacant building at Villupuram.
12.Item 22/4 Maintenance of staff quartes at Neyveli Township, Cuddalore and Chidambaram.
13.Item 22/5 Provision of Name Boards in Exchanges.
14.Item 22/6 Provision of Cycle shed at Neyveli Township and Chidambaram.
15.Item 22/7 Utilising compound wall of our buildings for adverdisements at Tindivanam.
P.T.O
-2-
16.Item 22/8 Providing Submergible Motor at Kallakurichi. 
17.Item 22/9 Raising the floor level of CSC in Chidambaram Temple
18.Item 22/10 Implementing the RJCM decision of providing contract labourers to SDEs(External)
19.Item 22/11 Supply of Printers in CSC
New Items
1. Power Plant & Battery Maintenance:  In many exchanges the batteries have lived out their life and need to be replaced.  Even in the Extra High Revenue area, the condition of battery and power plant is no different thereby the BSNL incurs great revenue loss.  For example, in Gingee, which serves 359 Broad Band customers out of 988 and Wi Max, the Battery was installed way back on 03-11-2006.
 In Annamalai Nagar, (which comes top under EHR area, serves 1100 BB customers out of 1700 working lines) the condition of Battery that stand for the 2 BTS --one for IMPC and one for the Wi Max-- is very very poor;  as the battery could not sustain load for many occasions in the past the battery line for two BTS have to be switched off alternatively. The same is the condition in Ulundurpet & Aanathur
 It is requested to take necessary remedial measures so that BSNL can live up to its motto viz, BSNL connects India, we wish for all the time for all the people including customers in Cuddalore SSA.

2.BTS Maintenance:  Out of the 448 BTS for 2G and 38 for 3G 90% is learnt to be in poor condition.  In an average daily 45 BTS experience failure.  The reason is the worn out battery.  Further, even in places where Engine Alternator is available it could not function due to the fault in the Starter battery.
As mobile sector is revenue earning and competitive it is requested to give highest priority to make all BTSs working. 
3. Maintenance of Engine Alternators:  Power failure is the order of the day at least for few more months.  Hence our Engine Alternators have to be maintained up to the mark.  But in places like T.Nedunchery, Devadoss Nagar the Eng.Alt. is to be serviced with a view to making it working.
4.  Maintenance of UPS:  All our activities are computer based.  For Computer a good UPS is foremost important.  The maintenance of UPS may be done systematically with the help of IT section.  But for example, in the GM Office the UPS is not up to the mark.  A poor UPS will cost the expensive computer systems.  An urgent step in this regard is requested. 
5  Conference Hall for Recognised Unions / Associations :  The meetings, like Executive Committee Meetings, organized by the recognized unions / Associations may be permitted in the Conference Hall, whenever it is free, on certain regulation and on levying minimum charges.


-3-

6. The Maintenance of Pillars and DP Box:   At many places water seepage into the pillars are reported and DP Boxes are also needed dressing.  The poor maintenance leads to increasing fault rate and subsequently becomes a reason for drifting subscribers from BSNL.  A remedial measure is to be initiated locally.

7. Grouping of SAX under one SDE:  Less than 100 Line SAXs may be grouped under the control of SDE and the staff also posted at the head quarters of the SDE.  By this arrangement the man power will not be wasted in the small hamlets, but the faults and their needs be attended by moving from headquarters.  The profitable utilization of man power in areas of need may be sorted out.
8.  Eliminating LMs Vs saving Electricity, etc:   As the number of Land Lines dip, the remaining working lines may be brought to one rack ( Base Module) instead of scattered in many Line Modules, thereby not only the power is saved but also the spares be utilized and at the time of lightning the LMs so freed are also saved.  For example, in Ananthapuram ,Avalurpet, Aalampoondi RSUs the lines are scattered in more racks.

9.  Vallam Exchange Failure :  In the Vallam Exchange many WLL and Wi Max connections are working.  But due to poor maintenance the exchange experiences failure often.  The exchange may be made good to serve the customers better.

10. Poor Cell Coverage:  It is reported the Cell coverage at Gingee is poor.  To win the confidence of the public in the stiff competitive mobile marketing, the periodical coverage testing like Radio Optimisation be done. Similarly Wi Max signal is not getting in the Vridhachalam –Pennadam line.

11. To alleviate Public resentment on BSNL:  The public hope with BSNL is high because that there are absolutely no hidden charges.  But this very basic is scattered when amount is deducted without the knowledge or permission of the subscriber for various Value Added Services (VAS) that they actually have not at all demanded for. This sort of complaint is a daily routine in every CSCs.  The fury of the subscribers is very high that the staff could not offer any acceptable explanation but somehow assuage them for that time being;  but when it is repeated they are not hesitate to switch over company.  When such services’ charges are not revenue for BSNL, but a deceitful deduction is a permanent loss of a subscriber to BSNL.  The CSCs may be authorized to deactivate or cancel such service immediately in front of the complaining customer, instead of booking the complaint on line.   Further, arrangement may be made that after getting the confirmation of subscribers only through SMS or written request, such services can be provided and in no occasion a chance be given for accidental service activation is allowed.   This may be given top priority.

-4-
 12. Immediate Activation:  There is a complaint that the applications received by the Franchisees during Malas are not activated immediately for they handed over the applications belatedly.  This may create a bad image on BSNL Service.  The function of franchisees may be regulated. 
13. New Plans to cover Youth:  Even the wards of BSNL employees prefer other operators for a few free SMSs etc.  The need of the Youth may be studied and a newer plans to allure the minds of Youth be introduced.  Though it is to be done at National / Circle level what best be done at SSA level be explored.  In this connection, extending BB facility to the High School / College students (who have been equipped with lap tops by the Tamil Nadu State Government) at reduced tariff may be thought of.  By selling small one can achieve great because the marketing through sachet is done by even big firms.

13 (a) Supply of Micro SIM on demand:  Newer models of cell phones have been designed with micro or nano SIM slot.  But CSCs have been greatly short supplied with such SIMs.  Cutting the SIMs to slot size cannot be a permanent solution.  Supply of micro sims may be augmented.

14. Housing the Call Centre:  Call centre at Cuddalore is housed in the CSC.  This is felt reducing the space for the business of CSC.  A spacious reception for customers will ensure cordial relation between customer and the CSC staff.  A research related article in the Hindu spoke the advantages of the convenient seating in a larger space than in a cramped situation.  This may be studied in a wider perspective of taking forward the customer related CSC business.  Labeling the Call Centre as a back office is in no way demeaning its importance.  A more convenient, hassle free from the subscribers’ noise, place be found for Call Centre.  
15. Provision of Tools- kits:  Many new TTAs have been appointed.  They may be supplied with necessary Tools kit with tools like multi meter, Tester, cutter etc. Tools kit may be issued to TMs also.
15 (a)  Allowance for attending BB faults:  TTAs have to go various sub houses for attending BB faults or for configuration.  They may be given certain compensation  like conveyance or incentive.
15 (b) Forming Broad Band Team:  The family is small and the house is locked when both husband and wife are employed.  They demand that their phone faults, especially Broad Band, be attended when they are at home.  Hence a team may be formed and brought for duty on shift between 08 and 08. This will be useful in bigger stations and area like Annamalai Nagar.
 16. Service Book:  The service book has to be verified by the respective individual official for the correctness of the entries.  This may be done by providing a list of items to be verified like spelling of the name, family members, GPF nomination etc so that the bottleneck at the time of retirement or occurrence of ill fate is avoided.  A strict stipulation of methodology may be ensured.

-5-
17.  Implementation of CGM Orders:  A recent order from the CGM, Tamil Nadu Circle, stipulates payment of monthly wages to Contract Labourers within a specified cut- off date every month and monitoring to ensure the deduction of statutory EPF, ESI etc.  This has been often violated by the contractors.   A strict implementation is solicited.
18. Repeater Station Sites:  It is learnt that many Repeater Station Sites have been handed over to Telecom Circle by the Co-axial wing.  For example, there are 11 sites between Cuddalore and Chidambaram High way.  As they have been on main thoroughfare they have great market value and an asset to BSNL.  First the ownership is to be ensured by fencing and placing notice boards, avoiding land grabbing; secondly planning for bringing to suitable usage.   For example, the Chellankuppam site is more suitable to house an ATM.   
19. Conferring Observer Status:   The staff side Leader and Secretary of JCM may be conferred with observer status and be invited to the Development Meeting, TAC meeting etc.  This will provide on hand information and much useful in preparing the staff members on development activities.  This may be done without affecting the interaction between officers.
19 (a) Provision of Computer, BB, Service SIM: Cuddalore SSA has been a forerunner in many respect,  for example, Cuddaore has made the record of presenting retirement benefit Cheques on the day of retirement itself.  But it is yet to provide the Union office of the recognized Unions with Computer with Broad Band and Printer.  Similarly, the local council members may be provided with service SIM.
20. Updating Intra net:  Few years back the activities of Cuddalore SSA could be viewed in the intra net. Monthly retirement party photos, Social Philanthropic activity of BSNL like presenting cycles to Blind School and other events like that can be viewed even by persons not attending the functions.  It can throw more information like tariff changes, introduction of new plans, GMs Press note etc.  A rejuvenation is requested, because this is a web age and we the back bone of tele- world.
21.  Hiring of Vehicles:  As an austerity measure it is a welcome move to restrict hiring of vehicles.  But while doing so the departmental work should not suffer. For that it may be considered to delink the vehicle from the post of Officer and pool them all under the control of one SDE.  Any vehicle may be diverted on need based for OFC, CM, Installation, IT, etc instead of allowing a vehicle on waiting idly or to get the permission of the Officer to whom the vehicle is now attached.  The change over as that of a Call Taxi system may be tried as an experiment, for it is hoped to deliver goods to the advantage of BSNL.
22. Pooling of Postal Articles:  To save expenditure on postage, the system of delivering the Phone Bills by TMs has been introduced.  Likewise, the letters to various offices of Cuddalore from Field Units may be sent to GM office and distribute locally may reduce the postal expenses further.

-6-

23. On line Booking of Complaints:   The wrong understanding of Fault ratio has now been set right, that faults registered On line (IVRS) during the office working hours i.e, up to 05 00pm  only is counted for the day.  As such complaint booking on line may be encouraged so that real picture will emerge.

24. EXPANSION OF LAND LINE SERVICE:  Land line is demanded mostly for BB facility.  But even in town area NPC with BB is being denied.  To assess the demand for Land Line, before clearing feasibility, it may be registered instead of denial.  When BSNL had earlier have thousands of cable pairs, it is natural to expect for available of spare cable pairs in the event of huge surrender of Land Lines. A systematic search may be done to find out of cables. 

Thanking you,
      Yours sincerely,

[K.Thirugnanasambandam]
Secretary-Staffside

Copy to:- 1.Secretary Official side &AGM [Admn], O/o GM, BSNL, Cuddalore.1
                2. Secretary,RJCM, Chennai.


 

கருத்துகள் இல்லை: