வெள்ளி, 17 ஏப்ரல், 2015

சிதமபரத்தில் நடைப்பெற்ற பிரச்சார கூட்டம்கருத்துகள் இல்லை: