ஞாயிறு, 15 ஜூலை, 2018

9 வது இணைந்த கிளை மாநாடு(கடலூர்), மற்றும் பணி ஓய்வு பாராட்டு விழாகருத்துகள் இல்லை: